O firmie
Realizowane projekty

SOLVENT WISTOL S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Rozwój działalności laboratorium firmy Solvent Wistol S.A. poprzez zakup nowego sprzętu”.

PRZEDMIOTEM PROJEKTU jest zakup nowego sprzętu do wyposażenia laboratorium Solvent Wistol S.A.: zestawu chromatograficznego, titratora potencjometrycznego, titratora wolumetrycznego, pH – metru, mieszadła magnetycznego z ogrzewaniem oraz sondy zanurzeniowej do pomiarów pH i ChZT do wykonywania analiz chemicznych na potrzeby własne i firm zewnętrznych.

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest rozwój działalności badawczo-rozwojowej SOLVENT WISTOL S.A. poprzez inwestycję w urządzenia laboratoryjne służące do prowadzenia analiz chemicznych własnych produktów jak również wprowadzenie do oferty nowych usług badawczych na rzecz podmiotów zewnętrznych i zwiększenie zatrudnienia w laboratorium.

Wartość dofinansowania projektu: 193 725,00 PLN

 


 

SOLVENT WISTOL SA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie wyników prac B+R dotyczących otrzymywania octanu etylu o wysokiej czystości”.

PRZEDMIOTEM PROJEKTU jest wdrożenie innowacyjnej, przyjaznej środowisku i energooszczędnej technologii produkcji octanu etylu poprzez wykonanie niezbędnych prac badawczych oraz wdrożenie wyników do działalności przedsiębiorstwa. Projekt jest kontynuacją prowadzonych w firmie badań procesu uzyskiwania octanu etylu.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy na rynku chemicznym w kraju i za granicą poprzez wzbogacenie oferty o nowy, przyjazny środowisku, wysokiej jakości rozpuszczalnik.

Wartość dofinansowania projektu: 8.643.581,25 PLN

Projekt pt. „Wdrożenie wyników prac B+R dotyczących otrzymywania octanu etylu o wysokiej czystości” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

 


Zapytanie ofertowe - wyłonienie Wykonawcy prac badawczo - rozwojowych na potrzeby realizacji projektu pt. "Wdrożenie wyników prac B+R dotyczących otrzymywania octanu etylu o wysokiej czystości"

Załączniki do pobrania zjandują się poniżej:

2019.11.13_OE_Zapytanie ofertowe_badania.pdf

 

OE_Zapytanie ofertowe_badania_wzór oferty.pdf

OE_Zapytanie ofertowe_badania_oświadczenia.pdf


Wyniki wyboru Oferenta dla zapytania znajdują się w załączniku poniżej:

OE_wyniki_badania B+R.pdf


 

Energooszczędna technologia produkcji octanu n-butylu

SOLVENT WISTOL S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Opracowanie dla firmy Solvent Wistol S.A. nowej, energooszczędnej technologii produkcji octanu n-butylu z wykorzystywaniem niestandardowych katalizatorów” w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Celem projektu jest opracowanie dla firmy Solvent Wistol S.A. nowej, energooszczędnej technologii produkcji octanu n-butylu z wykorzystaniem niestandardowych katalizatorów.

Planowane efekty:
Liczba wprowadzonych innowacji procesowych - 1 szt.
Liczba wprowadzonych innowacji - 1 szt.

Wartość projektu: 307.500,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 175.000,00 PLN.